Capturing the Multisectorial Effects of Environmental Policies: A Linear Price Model for Catalonia
Environmental Economics, 2, 17-26 ISSN 1998-6041.

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444